ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 32.), a továbbiakban Adatkezelő kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által 2021. szeptember 24. napja elérhetőséggel meghirdetett, a „A trombózis és hemosztázis határterületei és új terápiás lehetőségei Utóakkreditált Online Kongresszus” elnevezésű rendezvényéhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az Adatkezelő elkötelezett tagjai, ügyfelei (a továbbiakban együttesen: ügyfél), személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama:

Adatkezelő kezeli az online képzésére jelentkező természetes személyek adatait. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi célok érdekében történik:

  • Szolgáltatási szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása.
  • A képzés nyújtása során kapcsolattartás az ügyféllel.
  • A képzések elvégzésének igazolásainak kiállítása.
  • Az ügyfél szerződésszegése esetén az Adatkezelő jogainak érvényesítése. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén alapulnak (GDPR 9. cikk (1) a) és f) pont). Bizonyos adatok esetében az adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (GDPR 6. cikk (1) c) pont). Az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatkezelés jogszerűségét érdekmérlegelési teszttel támasztja alá. A kezelt személyes adatok köre: név, pecsétszám/nyilvántartási szám, munkahely, e-mail cím, telefon, adószám. Az adatkezelések időtartama: az ügyfél hozzájárulásán és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a regisztrációs időszak utolsó napjától számított három hónap, jogszabályon alapuló adatkezelés (számviteli bizonylat) 8 év. Az adatkezelést végző személyek: Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére az Adatkezelő munkatársai jogosultak a fentiekben meghatározott célból és mértékig. Az adatkezelésében közreműködő személyeket az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban lévő külsős adatfeldolgozó, a Promenade Kft. kizárólag az adatkezeléshez szükséges technológiai megoldásokat biztosítja az Adatkezelő számára. Az általa kezelt, felügyelt informatikai rendszerekben tárolt, kezelt személyes adatokat illetően saját adatkezelést nem valósít meg. Az informatikai rendszerekben tárolt személyes adatokat nem használhatja fel sem saját, sem harmadik fél javára, azokat nyilvánosságra nem hozhatja.

Kreditpontos képzések:

Az Adatkezelő az általa biztosított kreditpontos képzésre való jelentkezéskor az ügyféltől a kreditpontokhoz megszerzéséhez szükséges személyes adatot is bekéri. Adatkezelő ezen személyes adatot kizárólag a OFTEX/GYOFTEX/SZAFTEX felé történő azonosítás céljából továbbítja.

Adatbiztonsági tájékoztató

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az adatkezelő adminisztrációs munkatársánál (Debrecen, Nagyerdei krt. 98. szám), valamint, adatfeldolgozónál találhatók meg.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki

erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének

a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult

használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Érintettek jogai:

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, korlátozását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság

01-02-0003824
19674382-1-09
4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. szám www.haemostasis.hu 
Dr. Bereczky Zsuzsanna elnök

Személyes adatai kezelésével összefüggésben a Társaság képviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.